دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

top woocommerce plugins 1200x675 1 - دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

افزونه وردپرس ووکامرس (WooCommerce) یک سیستم رایگان ، متن باز و بسیار پیشرفته می باشد که به کمک آن می توانید یک فروشگاه اینترنتی همه فن حریف! برای کسب و کار خود راه اندازی کنید.

فرقی ندارد فروشگاه شما کوچک است یا بزرگ! ووکامرس پاسخگوی انواع نیاز ها در سطوح مختلف می باشد.

هم اکنون بیش از 33% فروشگاه های اینترنتی موجود در جهان ، ووکامرس را به عنوان فروشگاه ساز خود انتخاب کرده اند! همین الان شروع کنید.

Good Quality 64 - دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

کاملا رایگان!

ووکامرس ، کاملا رایگان و متن باز است! می توانید براحتی و بدون نگرانی به صورت مستقل بر روی هاست خود بارگذاری کنید.

InTransit 64 - دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

حمل و نقل

با طراحی افزونه بومی حمل و نقل ووکامرس ، شما می توانید پست پیشتاز و سفارشی و یا پیک موتوری را برای حمل و نقل خود فعال کنید.

SMS - دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

اطلاع رسانی پیامک

ما با طراحی افزونه بومی و رایگان پیامک ووکامرس ، این امکان را برای شما فراهم کرده ایم که به راحتی کاربران و مشتریان خود را از وضعیت سفارش خود از طریق پیامک آگاه کنید!

Sell 64 - دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

فروش انواع محصولات

فروش انواع محصولات نظیر فیزیکی ، فروش خدمات و یا فروش محصولات دیجیتالی (فایل) در ووکامرس فراهم است.

tax 1 - دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

مالیات

محصولات شما شامل مالیات می شوند؟ شما به راحتی می توانید مالیات دلخواه را بر قیمت محصولات خود اضافه کنید و آن را مدیریت ، و گزارشات را تهیه نمایید.

Bank Cards 64 - دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

درگاه های پرداخت

در ووکامرس ، ما تمامی روش های پرداخت آنلاین (درگاه های بانکی عضو شتاب و شاپرک) را برای شما آماده کرده ایم .

Chart - دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

گزارشات پیشرفته

میخواهید از تعداد فروش ، سود و درآمد خود آگاه شوید؟ ووکامرس دارای سیستم گزارش گیری قوی بر اساس محصولات ، دسته بندی ها ، بر اساس زمان و… می باشد!

Technology Items 64 - دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

پوسته های فراوان

در ووکامرس ، شما می توانید از بین هزاران پوسته و طرح موجود در موضوعات مختلف طرح و پوسته دلخواه، بر اساس موضوع کسب و کار خود را انتخاب کنید.

Discount 64 - دانلود افزونه ووکامرس 4.0.1 woocommerce

کد تخفیف

براحتی کد های تخفیف ایجاد کنید ، محدودیت استفاده بر اساس محصول ، زمان ، دسته بندی و گزینه های پیشرفته دیگر برای شما فراهم است!

4.0.1 – 2020-03-18

فروشگاه ووکامرس

 • Enhancement – Update Action Scheduler to 3.1.4. #25966
 • Enhancement – Bump Woocommerce Admin dependency to version 1.0.2. #25961
 • Enhancement – Update dependency woocommerce/woocommerce-admin to v1.0.3 #25975
 • Fix – Add usage_count meta before using it in a query. #25882
 • Fix – Corrected argument type validation in plugin installer API. #25858
 • Fix – Use standard admin_url function instead of absolute path. #25884
 • Fix – Reverted the performance optimization made to variation saving. #25950
 • Fix – Send dummy params to evaluate_cost method to detect validation errors. #25946
 • Fix – Made the package shipping check more permissive. #25916
 • Fix – Fix admin notes table does not exist errors when upgrading to 4.0.x. #25891

WooCommerce Admin

 • Enhancement – Onboarding: business step: add Google Ads extension install.
 • Tweak – create database tables on an earlier hook to avoid conflicts with core WooCommerce.
 • Fix – Add Report Extension Example: Add default props to ReportFilters.
 • Fix – Product report sorting by SKU when some products don’t have SKUs.
 • Fix – type warning on install timestamp in PHP 7.4.
 • Fix – PHP error when WooCommerce core is Network Active on Multisites.
 • Fix – missing database table errors on WooCommerce upgrade.
 • Fix – undefined const WC_ADMIN_VERSION_NUMBER when WP < 5.3
 • Fix – Made the admin note loading more resilient to prevent failures when loading notes with invalid content_data. #3926
 • Fix – Removed replace_actionscheduler_store_class function. #3936
 • Fix – Rename Google Shopping image asset. #3931
 • Fix – Fix calling protected has_satisfied_dependencies on outdated plugin. #3938
 • Dev – Add Changelog script.
 • Dev – Fix failing tests after WC core merge.
 • Dev – Bump WooCommerce tested up to tag.
 • Dev – Update prestart script so readme.txt stable tag is updated.

Action Scheduler

 • Fix – Re-create tables if needed on Scheduled Actions screen load. #492
 • Fix – Add null action check on Scheduled Actions screen list rows. #493
 • Fix – Fix context on ignored action log message. #481
 • Fix – Restore scheduled action row and bulk action processing on WooCommerce Status screen. #487
 • Fix – Include logs table re-create missed in #492. #495
 • Fix – Ensure valid table name in save action. #498

مواردی که در این نسخه ووکامرس تغییر کرده:

4.0.0 – 2020-03-10

 • Enhancement – Included information about packages in the System Status Report. #25584
 • Enhancement – New WooCommerce Admin. #25011
 • Enhancement – Update dependency woocommerce/woocommerce-blocks to v2.5.12 #25587
 • Enhancement – Updated Action Scheduler to 3.0.1. #25566
 • Enhancement – Update dependency woocommerce/woocommerce-admin to v0.25.1. #25620
 • Enhancement – Update dependency woocommerce/woocommerce-blocks to v2.5.13. #25696
 • Enhancement – Added the WC Admin enabled db update notice. #25736
 • Enhancement – Update Action Scheduler to version 3.1.1. #25745
 • Enhancement – Update dependency woocommerce/woocommerce-blocks to v2.5.14. #25807
 • Enhancement – Update dependency woocommerce/woocommerce-admin to v1.0. #25822
 • Enhancement – Update dependency woocommerce/action-scheduler to v3.1.2. #25859
 • Performance – Improved the client-side preparation for variation saving. #25382
 • Tweak – Enhance order details and payment summary. #25504
 • Tweak – Increase new onboarding group test to 50%. #25501
 • Tweak – Increased range and precision for min_price and max_price in the product meta lookup table. #25253
 • Tweak – Move action scheduler to external via composer. #25404
 • Tweak – Only update the customer IP address when order gets created from admin. #25137
 • Tweak – Remove WooCommerce Admin install alert. #25502
 • Tweak – Removed WC Admin from the Setup Wizard if it’s already active. #25562
 • Tweak – Set email header table width to 100% for full width. #25294
 • Tweak – Simplified MaxMind integration title. #25522
 • Tweak – Update ‘Country’ to ‘Country / Region’ label. #25530
 • Tweak – WooCommerce.com plugins auto-install and update improvement. #25532
 • Fix – Add missing closing tag. #25319
 • Fix – Added validation to the cost field for flat rate shipping. #24919
 • Fix – Address in shipping calculator malformed for Canada. #25149
 • Fix – Adjusted package shipping rates to only be visible when a full address is entered. #25128
 • Fix – Check for WooCommerce Admin feature plugin class before adding install notice. #25395
 • Fix – Corrected the performance issues caused by the Cash-On-Delivery plugin’s initialization process. #25512
 • Fix – Duplicate webhook deliveries. #25183
 • Fix – Fix fatal error that would occur when calling the WC_Payment_Gateways::set_current_gateway() function and there is no WC session. #25322
 • Fix – Fixed adding multiple items to cart from any product listing page. #24818
 • Fix – Fixed get_discount function return type. #25567
 • Fix – Fixed possible multiple is_vat_exempt order meta in order creation. #25426
 • Fix – Fixed wrong context help for translators. #25496
 • Fix – Make WC_Shipping::is package shippable less strict. #25386
 • Fix – Prevent undefined wp_delete_user() error while removing inactive accounts. #25489
 • Fix – Removed constants and autoloader from the uninstall script. #25589
 • Fix – Removed the lowercase conversion for product search terms that caused incorrect results to case sensitive searches. #25314
 • Fix – Restored the default behavior of “Shipping destination” option. #25571
 • Fix – Set image CSS on emails to be max-width: 100% so that they don’t break the email template. #24764
 • Fix – Setup wizard shipping setup verification logic correction. #25540
 • Fix – Fixed typo in label. #25645
 • Fix – Added the missing “bestRating” and “worstRating” params to structured schema data. #25667
 • Fix – Replaced deprecated Jetpack::is_staging_site call. #25670
 • Fix – Avoid Automattic\Jetpack\Constants in main woocommerce class. #25697
 • Fix – Change the namespace of the WC Admin Package class and update WC Admin package. #25701
 • Fix – Unmark completed AS migration during the update to make sure AS migration happens. #25707
 • Fix – configure Jetpack plugin before trying to connect/register. #25742
 • Fix – Check configure exists before calling to support older JP versions. #25747
 • Fix – Prevent edited attribute notice being hidden by new dashboard. #25757
 • Fix – Corrected the cache invalidation behavior of order item CRUD actions. #25734
 • Fix – Don’t show duplicated update notifications on Woo Screens. #25828
 • Fix – Escape MaxMind database URL. #25682
 • Fix – System status report should correctly identify inactive package. #25830
 • Dev – Added support for placeholder attribute in quantity inputs. #25418
 • Dev – Added tax_status and tax_class columns to the product meta data lookup table. #25428
 • Dev – Introduced woocommerce_top_rated_widget_args filter. #25320
 • Dev – Introduced woocommerce_admin_process_variation_object hook. #24929
 • Dev – Added actions before and after grouped product list to allow adding custom rows. #25093
 • Dev – Added filter to tweak whether a product has enough stock while attempting to pay for an order. #25230
 • Dev – Added the automattic/jetpack-constants package and replace PHP constant definition checks with it. #25516
 • Dev – Added a triggerHandler called checkout_place_order_success on a successful order during the checkout process. #25289
 • Dev – Allow filtering of default meta value inside WC_Data::get_meta even if meta key not found. #24066
 • Dev – Includes Emogrifier composer package instead of including into includes/libraries. #25525
 • Dev – Introduce WC_Countries::get_vat_countries for returning a list of countries that uses VAT and refactor WC_Countries::get_european_union_countries with backward compatibility and deprecation to remove the VAT functionality from there. Brexit, remove GB from WC_Countries::get_european_union_countries. #24943
 • Dev – Introduced woocommerce_download_product_filepath filter. #25485
 • Dev – Introduced woocommerce_email_content_type filter. #25405
 • Dev – Updated woocommerce_email_from_name and woocommerce_email_from_address filter arguments to include wp_email() default data. #25405
 • Dev – Introduced woocommerce_shortcode_products_query_results filter. #25573
 • Dev – Removed hash_equals() polyfill as it was no longer needed. #25474
 • Dev – Removed unused .order-actions CSS. #25581
 • Dev – Applies woocommerce_maxmind_geolocation_database_path in MaxMind database migration. #25681
 • Dev – Support both .data() and .dataset for formdata in add to cart requests. #25726

دانلود رایگان بسته فارسی ساز ووکامرس

دانلود رایگان WooCommerce ووکامرس نسخه 4.0.1

احمد رضاییاحمدرضا پری پیکر

بیشتر از 12 سال هست در زمینه های مختلف وب سایت فعالیت می کنم و به وب‌مستری و برنامه نویسی تحت وب علاقه دارم

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
دیدگاه‌ها

*
*

دو × سه =